طریقه روشن نمودن و سرویس کمپرسور اسکرو(روغن خنک).

1.دستگاه باید در سطح صاف به طور افقی قرار گیرد.

2. روغن موتور و کلیه متعلقات برقی چک شود.

3.باک گازوییل بازدید و به مقدار مناسب سوخت در باک باشد .

4.دستگاه را استارت کرده و بعد از 20دقیقه کار کردن دکمه بار را فشار داده و اماده کار کردن می باشد.

نکته: بهتر است در هنگام روشن کردن دستگاه قبل از استارت شیر هوا را باز کرده تا فشار کمتری به موتور وارد شود

5.روغن موتور بین هر 70 ساعت تا 80 ساعت کار دستگاه باید تعویض گردد و بهتر با هر تعویض روغن فیلتر روغن هم تعویض گردد.

6.با هر دو تعویض روغن یک فیلتر گازوییل نیز تعویض گردد

7.بعد از هر 6 ماه روغن و فیلتر هیدرولیک هواساز تعویض شود.

8.باک گازوییل هر 3 ماه تخلیه شود تا از روسوب جلوگیری شود.

تعمیرات و نگهداری کلیه کمپرسورهای اسکرو و موتور های دیزل