در این قسمت ،حداکثر تلاش ممکن انجام شده که اطلاعات کافی در اختيار کاربر دستگاه کمپرسور معدنی  گذارده شودتا در نتيجه ،کار بر بتواند بنحوی عمل نمايد .که کمپرسور از حداکثر کار آئی برخوردار شود و بدون اشکال و دردسر کار خود را انجام دهد .

بنابراين با مطالعه و بکارگيری نکات کمپرسور معدنی  در آن  می توان ضمن جلوگيری از بروز خطرات احتمالی خرابی دستگاه در افزايش طول عمر مفيد کمپرسور معدنی و نيز کاهش هزينه ها موثر باشد .

کار سرويس کمپرسور معدنی  را بر اساس ساعت کار انجام دهید.

 راه اندازی کمپرسور معدنی

1- دستگاه را در حالت افقی قرار دهید . اين دستگاه طوری شده است که چنانچه در جهت محور طولی 15 درجه و در جهت محور عرضی 15 درجه با سطح افق  زاويه بسازد  اشکالی نداشته باشد . در هر صورت ، اين موتور است که از اين نظر محدوديتی را بوجود می آورد . هنگامی که دستگاه در حالتی که کاملا افقی نيست مورد استفاده  قرار می گيرد، اين نکته حائز اهميت است که سطح روغن جعبه ميل لنگ موتور در نزديکی علامت حداکثر ارتفاع باشد . (در مقايسه با حالت افقی )

بايد توجه داشت که نه کمپرسور و نه موتور دستگاه بيش از حد انباشته از روغن باشد .

2- روغن را بررسی نمایید روغن باید بین max و min باشد . برای بررسی سطح روغن به ترتيب زير عمل نمائيد :

– در مخزن را باز کنيد .

– عمق سنج را بیرون اورده و با یک پارچه تمیز پاک کنید.سپس آن را کاملا داخل مخزن فرو برده و دوباره بيرون آوريد . هيچ گاه  نبايد سطح روغن از علامت min پائيين تر باشد .

–  اگر روغن کم بود داخل مخزن روغن ریخته و ان را تا max بالا بیاورید 

–  عمق سنج را دوباره سر جايش گذاشته و در پوش مخزن را محکم ببنديد

3- سیستم باید خالی از فشار باشد.برای اطمینان به فشار سنج نگاه کنید 

4- سطح گازوئيل  بررسی کنيد. معمولا در پايان کار باید باک  پر شود . برای اینکه از جمع شدن مایع بخار گازوییل در باک جلوگیری میکند. 

5- دستگاه کمپرسور معدنی به دلیل گرما بیش از حد باید با در باز کار کرد .

6-تمام شیرها اعم از اب و روغن بستع و سفت باشند . اين مجاری عبارتند از :

–   شيرهای خروجی مخزن رسيور

–  درپوش رادياتور

–  شير خروجی روغن رادياتور روغن

–  شير خروجی باک گازوئيل

7- اگر دستگاه کمپرسور معدنی  در دستگاه  ديگری   استفاده قرار می گيرد بايد به يک سيستم تهويه هوانصب باشد .

8- برای ثابت نگه داشتن دستگاه ترمز دستی را فعال نمایید.

9- سطح آب رادياتور را طی مراحل زير بازديد نمائيد :

–  در پوش را باز کنید .

–  سطح آب را  رادياتور نگاه کنيد ، ئر صورت نیاز با اپ پر کنیدد . اگر قبلا در آن ضديخ ريخته شده ، در مخلوطی از آب و ضد يخ (باهمان غلظت اوليه ) بريزيد .

–  درب باک رادیاتور را ببنید

روشن کردن دستگاه کمپرسور معدنی

1- سويچ موقع  خاموش بودن دستگاه در حالت O ميباشد .

2- سويچ را به حالت R بچرخانيد  (چراغ قرمز رنگ که مربوط به شارژ باطری است روشن می گردد.)

3- سويچ را باز هم بچرخانيد تا به حالت H برسد، در مواقعی که هوا سرد می باشد به مدت 20 ثانيه در اين حالت نگهداريد . در صورت گرم بودن هوا  و يا گرم بودن موتور اين عمل لازم نمی باشد .

4- سويچ را به حالت HS بچرخانيد تا موقع استارت (START) برسد. به محض آنکه موتور روشن شد. سويچ را رها کنيد و به حالت R برگردانيد . (در اين حالت چراغ  قرمز خاموش خواهد شد)

اگر موتور طی 5 ثانيه روشن نشود سويچ را تا موقعيت O بچرخانيد و قبل از اينکه از دوران نايستاده است چرخاندن سويچ را تکرار نکنيد .

احتياط : مراقبت باشيد که همه چراغهای روی صفحه مدار برق خاموش شده باشد. چنانچه چراغی روشن باشد . دستگاه را خاموش کنيد .

5- وقتی کمپرسور کمپرسور معدنی را در هوای سرد روشن می کنيد صبر کنيد تا موتورگرم شود و قبل از اينکه زير باربرود 5 دقيقه کار کند .

6- دقت کنيد که وقتی موتور  در دور 1800-1900 دور در دقيقه کار می کند فشار سنج روغن کمپرسور عدد 60 الی 70 پاوند بر اينج مربع  (9/4-2/4) کيلوگرم بر سانتيمتر مربع ) را نشان دهد...

نکاتی گه در هنگام کار کردن دستگاه کمپرسور معدنی  بايد مورد توجه قرار داد:

1- دقت کنيد که لامپ نشان دهنده جريان از باطری لامپ شارژ خاموش باشد ( خاموش بودن اين لامپ نشان می دهد که دينام در حال کار است )اگر لامپ روشن است دستگاه کمپرسور معدنی  را خاموش کرده و با مراجعه به جزوه مربوط به نگهداری از موتور اشکال را برطرف کنيد .

2- دقت کنيد که لامپ حرارتی رادياتور خاموش باشد (خاموش بودن اين لامپ نشان دهنده اين است که درجه حرارت آب رادياتور طبيعی است ) اگر لامپ روشن است دستگاه کمپرسور معدنی  راخاموش کرده و با مراجعه به جزوه مربوط به نگهداری از موتور اشکال  را برطرف کنيد.

3- کنترل کنيد که دور سنج دور موتور را بين  1200تا 2075 دور در دقيقه نشان دهد و زمان سنج کار کند.

4- کنترل کنيد که فشار سنج روغن کمپرسور فشار روغن را بين 20-40 پوند بر اينج مربع (4/1  8/2 کيلوگرم بر سانتی متر مربع ) نشان دهد.

5- اگر درجه حرارت کمپرسور از 110 درجه سانتی گراد (230 درجه فارنهايت ) تجاوز کند بايد دستگاه کمپرسور معدنی  را خاموش کرده و موارد زير را کنترل کنيد :

–         دستگاه در سطح افقی واقع نیست.

–         روغن کافی در مخزن رسيور موجود نيست .

–         سطح خارجی خنک کننده روغن  (رادياتور روغن )مسدودشده است .

–         المنت (فيلتر ) داخل  مخزن رسيور مسدود شده است .

–         تسمه پروانه شل يا پاره شده است .

–         مسير عبور روغن بند آمده است .

6- اگر دستگاه خاموش می شود ، سويچ  استارت را تا موقعيت O بچرخانيد و موارد زير را کنترل کنيد :

–         در مخزن سوخت به اندازه کافی سوخت نيست .

خاموش کردن دستگاه کمپرسور معدنی

1- همه شيرهای خروجی را ببنديد 

2- بگذاريد دستگاه کمپرسور معدنی  چند دقيقه  بدون بار کار کند تا درجه حرات موتور کاهش يابد . بسيار ضروری است که موتور پيش از آنکه خاموش شود 3 الی 5 دقيقه هرز گردی کند تا هم روغن و هوای خنک کننده بتوانند حرارت ايجاد شده حاصل از احتراق درون سيلندرها ،  بلبرنگها ، ميله ها و .غيره را از دست بدهد .

3- خاموش کن موتور را بکشيد (چراغ قرمز روشن می شود )

4- سويچ را به حالت O بچرخانيد . ( چراغ قرمز خاموش می شود )

توجه : به محض خاموش شدن موتور شير تخليه Blow Down valve بطورخودکارعمل نموده واحد هواساز و سيستم جدا کننده را عاری از فشار می سازد 

مراقب باشيد که سطح روغن کمپرسور کمپرسور معدنی CV 160 هيچگاه بالاتر از خط فوقانی ميله نشان دهنده روغن نباشد . فقط در صورتی روغن اضافه ريخته شود که سطح روغن به پايين خط زيرين ميله نشان دهنده روغن رسيده باشد .ضمن ريختن روغن دستگاه بايد خاموش و عاری از فشار باشد .

جهت تعويض روغن می بايست در پوش شير فلکه زير مخزن رسيور را باز نمائيد سپس شير فلکه را باز کنيد تا روغن خارج گردد. دقت نمائيد که روغن موجود در مخزن رسيور و در لوله ها و کولر روغن کاملا خالی گردد. پس از آنکه دستگاه کاملا از روغن خالی شد، در پوش تخليه را به جای خود بگذاريد و مراقبت باشيد که محکم باشد . چنانچه پيش از تخليه روغن،دستگاه مقداری کارکرده باشد بيشتررسوبات بجای آنکه ته نشين شوددر روغن معلق خواهند بود ،بنابراين آسانتر تخليه خواهند شد.

مراقبت لازم روزانه کمپرسور معدنی 

 پيچ ته شير خروجی مخزن رسيور را باز کرده و سپس شير خروجی روغن  را باز کنيد و با استفاده از يک ظرف مناسب تمام آب موجود در روغن را خارج کنيد تا اينکه ديگر در جريان روغن آب باقی نماند سپس شير خروجی را بسته و پيچ ته آنرا دوباره ببنديد .

–  شير ته صافی گازوئيل را باز کرده و آب جمع شده در آن را خالی نمائيد .

–  مقادير سوخته، روغن کمپرسور ، آب رادياتور ، روغن موتور را رسيدگی کنيد .

–  به تمام اطراف کمپرسور کمپرسور معدنی  نگاه کنيد که اگر آب يا روغن يا سوخت نشت می کند متوجه شده و بموقع برای رفع اشکال ، اقدام لازم را معمول داريد .

مراقبت لازم برای هر 50 ساعت يا هر هفته :

– برای 50 ساعت اوليه روغن را عوض کنيد بعد به ازاء 800 ساعت کار کرد و يا 4 ماهه  عوض نمائيد .

–  در محلهايی که هوا خيلی گرد و خاک دارد هر روز صافی هوای ورودی به کمپرسور و موتور را به روش زير بازرسی کنيد :

–  ابتدا روکش حفاظت را از روی صافی برداشته سپس بستهای محکم کننده لوله خرطومی را شل کرده و لوله ها را از صافی جدا کنيد سپس مهره ها را باز کرده و در پوش مدور را برداشته و برای رسيدگی به وضعيت صافی ها فيلتر ها را بيرون بياوريد. بايد دست را به آرامی وارد ظرف کرده و گرد غبار جمع شده در آن را خارج نمود اگر فيلتر مسدود و يا مستعمل شده بايد تعويض شود .

پس از تميز کردن ظرف فيلتر در پوش مدور را سر جايش قرار داده و مهره آنرا محکم کنيد و بعد بستهای لوله خرطومی را محکم کرده و تسمه نگهدارنده را محکم کنيد .

– فشار تاير ها را کنترل کنيد .

– هنگاميکه دستگاه کمپرسور معدنی  کار می کند و شيرهای خروجی هوا بسته است سوپاپ اطمينان را توسط بستن شير مکش هوا را قطعه می کند آزمايش کنيد . سوپاپ اطمينان بايد در فشار 115 پوند براينچ مربع (8 کيلومتر گرم بر سانتيمتر مربع ) باز شود و اگر فشار بيشتر از اين شد بلافاصله بايد دستگاه کمپرسور معدنی CV 160 را خاموش کنيد . دقت کنيد ابتدا همه هوای داخل مخزن رسيور خارج شده باشد و بعد سوپاپ اطمينان را بررسی کرده و اگر ميله داخلی آن آزادانه حرکت نمی کند اشکال را رفع کنيد . وقتی سوپاپ را آزمايش کرديد دوباره شير  را باز نمائيد .

 

–  به قسمت خلاصه شده مربوط به مراقبت منظم از موتور مراجعه کنيد . ( جزوه روش نگهداری از موتور )

مراقبت های لازم برای 400 ساعت کار کرد در کمپرسور معدنی

–  سرويس 200 ساعته را انجام دهيد .

–  به قسمت خلاصه شده مربوط به مراقبت منظم از موتور مراجعه کنيد .(جزوه روش نگهداری از موتور )

مراقبت های لازم برای 800 ساعت کارکرد :

–   سرويس 400 ساعته را انجام دهيد .

توجه : توصيه می شود که سرويس صافی هوا با تعويض روغن کمپرسور که ذيلا توضيح داده خواهد شد همزمان انجام می گيرد .

– روغن کمپرسور کمپرسور معدنی  را به روش زير تعويض کنيد .

1- در پوش مخزن رسيور را باز کنيد .

2- پيچ خروج روغن مخزن رسيور را باز کنيد و سپس شير را هم باز کنيد .

3- پيچ خروجی رادياتور روغن را باز کرده و روغن را در ظرف مخصوص بريزيد .

4- صافی  روغن پمپ دوم را از زير محفظه ورودی کمپرسور باز کرده و پيچ خروجی روغن کمپرسور را نيز باز کنيد و روغن اين قسمت ها را در ظرف خالی کرده و صافی را تميز کنيد .

5- فيلتر روغن کمپرسور را باز کنيد . (شرح صفحه 18)

6- روغن ظرف فيلتر خالی کرده و المنت فيلتر و واشر آنرا دور بياندازيد.

7- ظرف فيلتر را تميز کرده و در آن يک المنت فيلتر و واشر جديد قرار دهيد.

8- فيلتر روغن رادر جای خود قرار داده و محکم نمائيد .

9- پيچ خروجی رادياتور روغن را دوباره ببنديد .

10- شير خروجی روغن مخزن رسيور را بسته و پيچ انتهائی آنرا دوباره ببنديد .

11- صافی روغن پمپ دوم را درجايش قرار داده و پيچ خروج  روغن کمپرسور را ببنديد .

12- مخرن رسيور را با روغن مخصوص پر کنيد و عمق سنج دا درجايش قرار داده و در پوش مخزن رسيور را ببنديد.

13- هنگاميکه مطابق آنچه توضيح داده شد صافی هوا را تميز کرده 5 ليتر روغن مخصوص در آن بريزيد.

14- در پوش بالائی هواکش را بار کرده و در آن 1/1 ليتر روغن مخصوص کمپرسور بريزيد و دوباره در پوش را ببنديد .

15- هنگاميکه همه  مراقبتها انجام شده ، 10 دقيقه دستگاه را بکار انداخته و سپس آنرا خاموش کنيد.

توجه : هميشه پس از خاموش کردن دستگاه بايد هوای داخل مخزن رسيور را خارج کرد اگر سطح  روغن پائين رفته است باز هم در آن روغن مخصوص  بريزيد .

–  طرز کار واحد کنترل سرعت را در کمپرسور معدنی  ، به روش زير کنترل کنيد :

1- درحاليکه دستگاه کار کمپرسور معدنی  می کند.کليد را در تابلوی کنترل در حالت بی باری قرار دهيد ( به بالا فشار دهيد ) و شيرهای خروجی هوا را ببنديد. فشار سنج هوای کمپرسور يک فشار زياد  شونده  که در 100 پوند براينج مربع (7 کيلومتر بر سانتيمتر مربع ) بتعادل می رسد نشان خواهد داد، وقتی فشار ثابت بماند واحد کنترل سرعت،دور موتور را تقليل خواهد داد که بر روی دور سنج به  حداقل 1200 دور در دقيقه خواهد رسيد.

2- يکی از  شيرهای خروجی هوا را در هوای آزاد باز کنيد در اين صورت فشار سنج يک فشار کم شونده را نشان خواهد داد، در 85 پوند بر اينج مربع (9/5 کيلوگرم بر سانتيمتر مربع ) واحد کنترل سرعت دور موتور را تا 2075 دور دردقيق که حداکثر دور است افزايش خواهد يافت .

– واحد گرداننده چرخ دنده ( مربوط به دور سنج ) را گريس کاری کنيد .(در صورتی که احتياج به گريس کاری دارد.)

دستورالعملهای زير برای دستگاههای دو چرخ بيان شده است :

برای تنظيم هر چرخ لازم است که چرخ ديگر ثابت نگهداشته شود، مهره های چرخ مورد نظر را شل کرده و سپس توسط جک طرفی را که می خواهيد ،چرخ تنظيم شود بالا بياوريد بطوريکه چرخ از زمين بلند شود و سپس چرخ را در آوريد استوانه ترمز  را آنقدر بچرخانيد تا سوراخی را که برای  تنظيم در اين استوانه تعبيه شده است در امتداد پيچ تنظيم (روی لنت ترمز ) قرار گيرد و سپس با آچار  پيچ گوشتی پيچ تنظيم را در جهت عقربه ساعت آنقدر بچرخانيد که استوانه ترمز براحتی بتواند بچرخد در اين شرايط ترمز دقيقا تنظيم شده است ، چرخ را دوباره بسته و مهره ها را سفت کنيد ،جک را پايين آوريد ،ترمز دستی را بکار انداخته و سفتی مهر ه ها را کنترل کنيد، اين دستور العمل تنظيم  ترمز را برای چرخ ديگر نيز تکرار کنيد .

A گريس

B روغن

C گريس مخصوص دور سنج

مراقبت های لازم برای 4800 ساعت کار کرد :

–         سرويس  800 ساعته را انجام دهيد .

–         صافی داخل رسيور را عوض نمائيد .

–         تمام قسمتهای دستگاه را بازرسی نمائيد .

–         طرز کار دستگاه را بازرسی نمائيد اگر عيبی باشد آنرا برطرف نمائيد .

لاستيکها و فشار باد آنها

تعداد چرخها دو عدد می باشد . لاستيکها دارای شش لايه می باشند که اندازه آنها برابر6.40 است . فشار باد لاستيکها 47 پدند بر اينچ مربع و يا برابر 25/3 اتمسفرمی باشد .

باتری

قطبهای باتری و گيره های کابل را تميز نگهداريد و کمی گريسکاری کنيد تا از تجمع زنگ زدگی پيشگيری شود . سطح الکتروليت (مايع شيميائی ) درون غرغه های باتری را در حد مناسب نگه داريد ،گيره های باتری را محکم کنيد تا باتری تکان نخورد .

احتياط

هميشه پيش از هر گونه سرويس و رسيدگی ، کابلهای باتری را جدا کنيد .

المنت های فيلتر هوا در کمپرسور معدنی 

المنت های فيلتر هوا را بايد هر روز بررسی کرد. چنانچه فيلتر قابل استفاده باشد شاخص گلويی فيلتر رنگ سبز را نشان خواهد داد . چنانچه شاخص گلويی فيلتر رنگ قرمز را نشان دهد المنت را بايد عوض نمود .

همه لوله های خم شو و گيره ها را بررسی کنيد، هر گونه نقص را فورا رفع نمائيد چرا که موتور و واحد هواساز را دچار خرابی می کند.

در مواردی که جز کاربرد مجدد و فوری فيلتر کار برده چاره ای نباشد ،برای سرويس المنت کارهای زير را انجام دهيد .

هوا را با فشار درجهت خلاف حرکت معمول هوا از المنت عبور دهيد ، ضمن چرخاندن المنت دهانه شيلنگ هوای فشرده را به پائين و بالا حرکت دهيد .ضمن تميز مراقب باشيد که دهانه شيلنگ حداقل به اندازه 1 اينج (4/25 ميليمتر ) از کاغذ چيندار فاصله داشته باشد .

احتياط

برای آنکه آسيبی با المنت هوا نرسد هيچگاه نگذاريد فشار هوا از حد 73 پوند بر اينچ مربع (5 اتمسفر ) فراتر رود

رادياتور آب و رادياتور روغن

در اثرکارکرد کمپرسور کمپرسور معدنی  مقداری گريس و روغن و کثافات در بين پره های رادياتورها جمع می گردد که مانع انتقال حرارت شده و موجب گرمايش دستگاه کمپرسور معدنی  می گردد، لذا توصيه می گردد ماهی يکبار برای پاکسازی کولرها، هوای فشرده را از ميان پره های آنها عبور داده شود.درصورت امکان ،اين هوای فشرده بايد حامل مقداری ماده حلال غير قابل اشتعال باشد. با اين کار تجمع روغن يا گريس يا کثافات از بدنه خارجی و پره های رادياتورها زدوده خواهدشد و کار انتقال حرارت به راحتی صورت خواهد گرفت .

سيستم سوخت در کمپرسور معدنی .

پس از هر دوره 400 ساعته از کار دستگاه کمپرسور معدنی  ، بايد فيلتر سوخت را عوض کرد و سيفون را تميز نمود. پس از هر دوره 400 ساعته از کارکرد دستگاه ، بايد انژکتور موتور را سرويس نمود. باک را بايد روزی يکبار يا پس از يکدوره 8 ساعته کار از گازوئيل پرکرد.برای جلوگيری ازخوردگی باک که دراثر بخارات سوخت بوجود می آيد توصيه می شود که پس از خاموش شدن دستگاه يا در پايان هر دوره از کار روزانه دستگاه، باک دوباره پر شود .

توجه : هر شش ماه بايد در پوش تخليه را باک را باز نمود تا چنانچه آب يا رسوباتی جمع شده باشد ،  خالی گردد.

 جدول سرويس زمانبندی شده در کمپرسور معدنی .

کاری که بايد انجام شود . آب ته نشين شده در مخزن را خارج نمائيد . مقدار روغن داخل مخزن رسيور را کنترل کنيد . مقدار آب رادياتور را کنترل کنيد . صافی هوای ورودی موتور را کنترل کنيد . 

کار کردن سوپاپ اطمينان را کنترل کنيد. فشار باد تايرها را کنترل کنيد . باطری را کنترل کنيد . روغن پمپ مينی مک را کنترل کنيد . ظرف فيلتر روغن را تميز کنيد .

ياتاقان پشت دينام را روغنکاری کنيد . روغن پمپ مينی مل جعبه بادامک را عوض کنيد . فيلتر و روغن موتور را عوض نمائيد. فيلتر گازوئيل را عوض کنيد.

انژيکتور را در آورده و عوض کنيد . سوپاپ ها را تنظيم کنيد .فيلتر روغن کمپرسور را عوض کنيد .  طرز کار واحد کنترل سرعت را کنترل کنيد . چرخها را روغنکاری کنيد .

دنده گرداننده دور سنج را روغنکاری کنيد . فيلتر روغن داخل مخزن رسيور را عوض کنيد . شاسی را چک کرده دستگاه را از نظر حرکت کنترل کنيد.

جدول عيب يابی

عيب

علت

رفع عيب

ظرفيت تخليه هوا بيش از حد پايين است .

سرعت دوران موتور بيش از حد پايين است .

سيلندر هوا فيلتر های موتور را بررسی کنيد .

فيلتر هوا مسدود است

شاخص گلويی فيلتر  را بررسی کنيد

المنتها را در صورت لزوم عوض

هوای فشرده به بيرون درز می کند

مسير هوای فشرده را بررسی کنيد

کمپرسور بيش از اندازه گرم می کند

سطح روغن پايين است

با ريختن روغن سطح روغن را بالا ببريد. بررسی کنيد که آيا نشتی وجود دارد يا نه

کولر روغن کثيف يا مسدود است

پره های کولر را تميز کنيد

نوع روغن درست نيست

با شرکت سازنده يا فروشنده روغن درباره نوع روغن مشورت کنيد

سوپاپ بای پس ولو مسدود است

سوپاپ بای پس ولو را بررسی کنيد

هوای خنک کننده از نو جريان می يابد

دستگاه را جابجا کنيد تا جريان مجدد هوای  خنک کننده  متوقف گردد

نقص سويچ حرارت

طرز کار سويچ را بررسی کنيد  در صورت لزوم سويچ را عوض کنيد

روغن بيش از حد به هوای فشرده انتقال می يابد

لوله روغن گير مسدود است

لوله روغن گير  و لوله های انتقال دهنده روغن را بررسی کنيد

المنت جدا کننده سوراخ است

المنت جدا کننده را عوض کنيد

فشار سيستم بيش از حد پايين است

شير حداقل فشار را بررسی کنيد

لرزش بيش از حد می باشد

سرعت دورانی موتور بيش از حد می باشد

مسير سوخت را بررسی کنيد

فيلتر موتور را بررسی کنيد

سرعت کامل و سرعت هرز گردی

موتور را از نو بررسی کنيد

عيب

علت

رفع عيب

سرعت درونی موتور بيش از حد

بازوی دهانه سوخت غلط تنظيم شده است

تنظيم دهانه سوخت را بررسی کنيد

فيلتر های سوخت مسدودند

در صورت دود کردن موتور فيلتر سوخت را بررسی کنيد

فيلترهای مسدودند

فيلترهای هوارا بررسی کنيد

سوپاپ اطمينان باز می شود

فشار کار دستگاه بيش از حد بالا است

فشار دستگاه را تنظيم نمائيد

فشار تنظيمی سوپاپ کمتر از حدمشخص شده درجدول مشخصات می باشد

سوپاپ را تنظيم نمائيد

خاموش شدن نابهنگام دستگاه

فقدان سوخت

سطح سوخت و سيستم سوخت را بررسی کنيد

فشار روغن موتور پايين است

سطح روغن موتور را بررسی کنيد، فيلترهای روغن را بررسی کنيد

حرارت روغن کمپرسور بيش از حد بالا است

سطح روغن کمپرسور رابررسی کنيد سوپاپ بای پس ولو را بررسی کنيد

نقص سويچ

سويچ را بررسی کنيد

نقص الکتريکی

مدار برق را بررسی کنيد.

کليد در موقعيت  ON  LOAD قرار دادن کمپرسور است .

کليد را به بالا فشار دهيد.

سوراخ روی دريچه مخزن سوخت مسدود شده است .

اين سوراخ را باز کنيد .

سرب حرارتی داخل سوپاپ حرارتی در جای خود قرار نگرفته است .

سوپاپ را باز کرده و سرب  رادقيق در جايش قرار دهيد

موتور خراب است

به جزوه مربوط به مراقبت از موتور مراجعه کنيد .

جدول عيب يابی

جدول عيب يابی

عيب

علت

رفع عيب

درجه حرارت هوای خروجی خيلی زياد است .

سطحی که دستگاه روی آن قرار گرفته افقی نيست و يا جهت جريان هوا توليد اشکال کرده است

دستگاه را روی سطح افقی قرار دهيد و آنرا در جهتی قرار دهيد که هوای بيشتری از رادياتور عبور کند .

کمپرسور بالاتر از فشار مجاز کار می کند .

آنرا در فشار مجاز تنظيم کنيد.

نوع روغن مصرفی در کمپرسور صحيح نيست .

روغن را خالی کرده و روغن مخصوص در آن بريزيد.

روغن داخل مخزن کم است .

در مخزن روغن مخصوص بريزيد

By Pass Valve خراب است .

اشکال را رفع کنيد .

پمپ روغن واحد کمپرسور  از کار افتاده است .

اشکال را رفع کنيد .

تسمه پروانه شل يا پاره شده است .

به جزوه مراقبت از موتور مراجعه نمائيد .

فيلتر رسيور مسدود شده است.

فيلتر را تميز و در صورت نياز تعويض نمائيد .

سطح خارجی خنک کننده روغن مسدود شده است .

سطح خارجی رادياتور روغن  را تميز نمائيد .

مسير عبور روغن مسدود شده است .

روغن را تخليه کرده روغن تازه در آن بريزيد .

ماشين دردور حداقل و حداکثر صحيح کار نمی کند .

قسمت کنترل سرعت سيستم هواگيری  کمپرسور از کارافتاده است

بررسی کرده اشکال را رفع نمائيد

صافی هوای موتور  مسدود شده است

صافی هوا را تميز کنيد .

اشکال از موتور است .

به جزوه مراقبت از موتور مراجعه نمائيد

جدول عيب يابی

 

 

عيب

علت

رفع عيب

در حاليکه  موتور بکار افتاده است لامپ عبور جريان از باطری روشن است .

تسمه پروانه  شل يا پاره شده است .

به جزوه مراقبت از موتور مراجعه  نمائيد .

دينام خراب شده ويا قسمت کنترل ولتاژ از کار افتاده است .

دينام را تعمير و يا در صورت نياز تعويض نمائيد.

اشکال در مدار است .

مدار عبور جريان  را کنترل نمائيد .

کمپرسور دائما زير بار است .

(سوپاپ اطمينان باز می شود )

شير قطع هواگيری در موقعيتی است که کمپرسور دائما زير بار قرار ميگيرد .

شير را به  موقعيت ON LOAD ببريد

(کليد را به پائين فشار دهيد)

محل اتصال آنلودر به کمپرسور آب بندی نمی کند .

واشر بين دو قسمت را عوض کنيد.

سوپاپ هواگيری داخل آنلودر باز مانده است .

از طريق دريچه هواگيری اشکال را رفع نمائيد .

ديافراگم آنلودر سوراخ شده است .

آنرا عوض نمائيد.

روزنه خروجی روغن (مخزن رسيور )کثيف شده است .

روزنه خروجی روغن را تميز کنيد .

اشکال  از شبکه های فيلتر داخل مخزن است .

شبکه های فيلتر را عوض نمائيد .

روغن نامناسب استفاده شده است.

روغن نامناسب را خالی کرده و در مخزن مخصوص بريزيد .

لامپ نشان  دهنده  گرم شدن آب رادياتور روشن می شود .

موتور گرم می کند

به جزوه مراقبت از موتور مراجعه نمائيد .

کليد حرارتی يا مدار آن غلط است .

کليد حرارتی را عوض کنيد و مدار را بررسی کنيد

 

تهران پتک اجاره کمپرسور و انواع هیلتی و دریل هیلتی(چکش برقی)

تلفن: 09126061591