نوعی کمپرسور که با چرخش دوار روتور تولید باد میکند.

کمپرسور اسکرو دو نوع خشک و روغنی تولید شده اند

کمپرسور خشک در ان هیچ روغنی به کار نگرفته شده وچون نمیتواند در دور بالا کار کند و تحمل گرما را ندارد در مصارف خاص استفاده می شود و فشار ان نهایت 3 بار می باشد.

اما کپرسور اسکرو روغنی به دلیل وارد شدن روغن در مکانیزم دستگاه می تواند دور بالای را تحمل کند.روغن باعث پایین امدن دمای دستگاه میشود و متواند تا 13 بار فشار دستگاه را

تحمل نماید .